Ημερήσιο αρχείο: 27 Ιανουαρίου, 2021

Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»

    Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»  του  ΕΣΠΑ  2014  –  2020  και  έχει  ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος...